Thư hỏi hàng
 
Người liên hệ
Đơn vị
Địa chỉ
Điện thoại Fax
Email  
[ Lưu ý: Một thư có thể hỏi nhiều loại hàng bằng cách sử dụng nút Thêm vào thư ]
Loại hàng
Tiêu chuẩn
Số lượng Đơn vị tính
Đơn giá
Ghi chú